ទំនាក់ទំនង

សារព័ត៌មាន អនាគតថ្មី សូមស្វាគមន៍ យ៉ាងកក់ក្តៅ ដល់ អស់លោក អ្នកដែលបាន ចំនាយ ពេល វេលា ក្នុងការ ផ្ញើរ សារ មកកាន់ក្រុម ការងារ របស់យើង នៅក្នុងពេលនេះ ។ ក្រុម ការងារ របស់យើងខ្ញុំនឹង ធ្វើការ ឆ្លើយតប ទៅកាន់ អស់លោក វិញ នៅក្នុង រយះពេល ឆាប់ៗ នេះ ។ លោកអ្នក អាច ខលទំនាក់ ទំនង ទៅកាន់ លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ 0899 33 383 , 096 223 3298 រឺ តាម រយះ អីុម៉ែល ៖ contact@ank-news.com, support@ank-news.com , rechsey@ank-news.com   ចូលប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល របស់អនាគត់ថ្មីៈ Login