ជំនួយឧបត្ថមអនាគតថ្មី

=> ប្រសិនបើ សប្បុរសជន និងសមាជិក អនាគតថ្មី ទាំងអស់ចង់ជួយ ឧបត្ថមគាំទ្រ ដល់អង្គភាព សារព័ត៌មាន អនាគតថ្មី  លោកអ្នកអាចធ្វើការ ឧបត្ថមតាមរយៈ ខាងក្រោយ៖
If philanthropists and ANAKUTTHMEY’s News members would like to support please donate bellow:

១.លេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួលប្រាក់ៈ 076 9999 845   (តាមវីង, ទ្រូម៉ានី, អ៊ីម៉ានី …)

២.ធនាគា អេបីអេ (ABA Bank)

-ឈ្មោះគណនី (Account Name) : HOEUNG LOT

-លេខគណនី (Account Number) : 76 9999 845

-ស្កេន តាមរយៈ QHQR : khqr_aba

៣.ធនាគា អេស៊ីលីដា ទាន់ចិត្ត (ACLEDA Bank)

-ឈ្មោះគណនី (Account Name) : HOEUNG LOT

-លេខគណនី (Account Number) : 076 9999 845

-ស្កេន តាមរយៈ QHQR :khqr_aceleda

 

សង្ខេបសមតុល្យសាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗ

១.ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម របស់សប្បុរសជន និងសមាជិកក្រុមការងារ អនាគតថ្មី ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ = $421.66
២.ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម របស់សប្បុរសជន និងសមាជិកក្រុមការងារ អនាគតថ្មី ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ = $421.66
៣.ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម របស់សប្បុរសជន និងសមាជិកក្រុមការងារ អនាគតថ្មី ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ = $421.66

សង្ខេបសមតុល្យសាច់ប្រាក់នៅចុងខែនីមួយៗ

១.ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម របស់សប្បុរសជន និងសមាជិកក្រុមការងារ អនាគតថ្មី នៅចុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ = $457.02
>> ទាញយករបាយការណ៍សមតុល្យសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
២.ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម របស់សប្បុរសជន និងសមាជិកក្រុមការងារ អនាគតថ្មី នៅចុងខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ = $262.06
>> ទាញយករបាយការណ៍សមតុល្យសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
៣.ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម របស់សប្បុរសជន និងសមាជិកក្រុមការងារ អនាគតថ្មី នៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ =$307.08
>> ទាញយករបាយការណ៍សមតុល្យសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

 

*** ចំនាំៈ រៀងរាលចុងខែ ឬដើមខែបន្ទាប់ ខាងក្រុមការងារផ្នែកគណនី និងធ្វើការបិទបញ្ជី ស្តីពីចំនូល និងចំនាយ ការធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ស្តីពីសម្យតុលសាច់ប្រាក់ តាមខែនីមួយៗ ផ្សាយជូន សប្បរសជន ក៏ដូចជាក្រុមការងារ អង្គភាពអនាគតថ្មី ដើម្បីតម្លាភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ជួនសាធរណៈជនជ្រាបជាព័ត៌មាន។ សូមអរគុណ!