កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា គណ:កម្មាការ សហពន្ធ័ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានអាស៊ាន​ (UMA)

ប្រទេសថៃ ៖ នៅថ្ងៃទិី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ២ រសៀល មានកិច្ចប្រជុំ មួយប្រព្រឹត្តទៅ នៅក្នុង ស្រុក អារញ្ញ ខេត្តស្រ:កែវ ដឹកនាំ ដោយ លោក សុខ សុវណ្ណ អគ្គលេខាធីការរង សហពន្ធ័អាស៊ាន ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា  ចូលប្រជុំពិភាក្សាស្ពីតីការ ទំនាក់ទំនង នឹងវិស័យព័ត៏មាន ក្នុងបណ្តារ ប្រទេសអាស៊ាន លោក ប្រាស៊ីត សែន រុងរឿង ជាអគ្គ:លេខាធីការសហព័ន្ធអាស៊ាន បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រោយពេលដែល លោកជាស:ស្បើយ ពីជម្ងឺ លោកនឹង ដឹងនាំអ្នកសារព័ត៏ អាស៊ានទាំងអស់ ជួបជុំធ្វើព័ត៏មាន នឹងផ្តល់យោបល់ នឹងបទពិសោធន៍ ជាមួយគ្នាទៅវិ ញទៅមក នឹងបន្តរ ទៅកាន់ប្រទេស ជឹតខាងទៀត នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ហើយម៉្យាង វិញទៀតគឺ ជិតដល់ពេលវេលា អ្នកសារព័ត៍មាន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ កំពូល ហើយ នឹងដើម្បី ផ្តល់ព័ត៍មាន ដែលសហពន្ធ័អាស៊ាន បានធ្វើព័ត៌មាន ជាច្រើនឆ្នាំកន្ងង មកនេះ។ ដោយ អនាគតថ្មី