អាត្រា អ្នកដំណើរជាតិ និងអន្តរជាតិ ចេញចូល តាមច្រកទ្វារ អន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ក្នុង១សប្តាហ៍នេះ មានការថយចុះ បន្តិច

ក្រុងប៉ោយប៉ែត៖ ថ្ងៃទី០៧  ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ អាត្រាភ្ញៀវ ទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ចេញចូល តាមច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ រួមមាន៖

– អ្នកដំណើរចូលសរុប១០៤,៩១២ ក្នុងនោះស្រី ៦២៥០០នាក់

-កើនឡើងជាងសប្តាហ៍មុន ចំនួន២០៥៧នាក់ ស្មើនឹង ១.៩២%

-ចំណែកជនបរទេសថយចុះជាងសប្តាហ៍មុន១០៩នាក់ ស្មើនឹង០.៩០%

-ជនបរទេសចូលសរុប ១២,២៤២នាក់ ហើយក្នុងនោះស្រី ៥៧៥០នាក់

-អន្តរជាតិ១២,២០៤នាក់ ស្រី៥៧៥០នាក់ មាន៦៧សញ្ជាតិ

-ពលរដ្ចខ្មែរសរុប៩២,៦៧០ នាក់ស្រី៥៦,៧៥០នាក់

-កើនឡើងជាងសប្តាហ៍មុនចំនួន២១១៦នាក់ ស្មើនិង -២.២៨%

-អន្តរជាតិ៩.០៩៥នាក់ ស្រី៤៦៧៤នាក់

-សភាពការណ៍ អ្នកដំណើរចេញ ១០៤.៣៤៨ នាក់ ក្នុងនោះ ស្រី ៦១៧២១នាក់

-មានការកើនឡើងជាងសប្តាហ៍មុនចំនួន ៥.០១១នាក់ ស្មើនឹង – ៤.៥៨%

-បរទេសមានការថយចុះជាងសប្តាហ៍មុន ១២២៩នាក់ ស្មើរនិង -៩.៧១%

-ជនបរទេសចេញសរុប១២.០៧៦នាក់ ស្រី ៥៦.១០៨នាក់

-ក្នុងនោះ អន្តរជាតិ មានការកើតជាងសប្តាហ៍មុន ចំនួន ៣.៧១២នាក់ ស្មើនិង -៣.៨៧%

-ក្នុងនោះអន្តរជាតិ ៧៥១៨នាក់ ស្រី៣.៦៧៥  នាក់

-ពលករថៃ ចូល៤៦២នាក់ ស្រី ១៩២នាក់

-ពលករថៃចេញ៦៩៤នាក់ ស្រី២៨៩នាក់

សរុបទៅអាត្រអ្នកដំណើចេញចូល តាមច្រកទ្វាអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត មានការកើនឡើង។ ដោយ លោក រាជសី