សិស្សថ្នាក់ទី១២ ទាំង៦នាក់ ត្រូវបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សម្រាប់ការហូបចុក ក្នុុងថ្ងៃប្រលង

បន្ទាយមានជ័យ ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥  ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ លោក ជីពុន មេបញ្ជាការង វីរៈសេនាតូច ការពាព្រំដែនគោក លខ ៨៩១ បានឧបត្ថម្ភថវិការ ដល់សិស្សថ្នាកទី១២ ចំនួន ៦នាក់ សម្រាប់ការហូបចុក ក្នុងថ្ងៃប្រលង ហើយក្នុងសិស្ស ម្នាក់ៗ ទទួលបានថវិការ ១០ម៉ឺុន៥០០០រៀល ក្នុងម្នាក់ សរុបថវិការ ៦៣ម៉ឺុនរៀល ហើយចំណែកសាលាបានជួយ ឧបត្ថម្ភ អាវសរ ចំនួនម្នាក់១ដែរ។ លោក ជូពុន ក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការ ការពារព្រំដែនម្នាក់ តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ច មិនថាសិស្សសាលា ឬប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ លោកតែងតែ ជួយគ្រប់យ៉ាង នេះគឺជាទឹកចិត្តមន្ត្រី ការពាព្រំដែនគោក ៨៨១ សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងកូនសិស្ស។ ដោយ អនាគតថ្មី